Villkor

OM ANVÄNDARVILLKOREN

Användarvillkoren gäller för användning av scandikhus.se (”Platsen”).
GENOM ATT ANVÄNDA PLATSEN SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN. ANVÄND INTE PLATSEN IFALL DU INTE SAMTYCKER TILL ANVÄNDARVILLKOREN.
Tyröhus förbehåller sig rätten, att på egen hand och när som helst, ändra, lägga till eller ta bort avsnitt i användarvillkoren. Det är användarens ansvar att regelbundet kontrollera om det gjorts ändringar i användarvillkoren. Användarens fortsatta användning av platsen efter att ändringar offentliggjorts innebär godkännande av och samtycke till ändringarna.

UPPGIFTER FRÅN EN TREDJE PART

Tyröhus ansvarar inte för material som producerats eller på annat sätt görs tillgänglig av tredje part, oavsett om tillgång fås till detta material via en länk på hemsidan.

LÄNKAR TILL ANDRA PLATSER

Länkar till andra oberoende webbplatser från tredje part är endast för informationsändamål. Dessa länkade platser står inte under Tyröhus kontroll och Tyröhus är inte ansvariga för innehållet, inklusive den information och det innehåll som finns på de länkade platserna, i sådana länkade platser.

INNEHAVARE AV RÄTTIGHETER

Allt innehåll på platsen är ägt, kontrollerat eller licensierat till Tyröhus och kan skyddas av marknadsföringsrätt, upphovsrätt, patent- och varumärkeslag, eller annan immaterialrätt samt lagar mot otillbörlig konkurrens. Tyröhus förbehåller sig all tillkommande rätt till innehållet.
Med ”innehåll” avses bl.a. text, bilder, gränssnitt, grafik, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konst och datorkod.
Innehållet på platsen får inte mångfaldigas, laddas ned, kopieras, lagras, publiceras, vidarebefordras, visas eller framföras offentligt, överföras till allmänheten, kodas, översättas, annars ändras på något sätt eller användas i kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd från Tyröhus. Innehållet på platsen får inte heller distribueras på något annat sätt till någon annan webbplats, dator, server eller annat medium utan föregående skriftligt tillstånd från Tyröhus.

Innehåll som får hämtas från platsen och som har gjorts tillgängliga av Tyröhus för detta ändamål får användas under förutsättning att något innehåll inte ändras, läggs till eller tas bort från innehållet samt att användning av sådan information endast sker för personliga och icke-kommersiella ändamål.
Under inga omständigheter får innehåll användas på något sätt som orsakar eller riskerar att orsaka platsen skada eller påverkar tillgängligheten av platsen; eller annars på något sätt som är otillbörligt, olagligt, bedrägligt eller på annat sätt osakligt, oberättigat eller skadligt i förhållande till Tyröhus eller tredjeman; eller för sådant syfte.

INFORMATION PÅ PLATSEN

Användning av den information som finns i innehållet på platsen sker på egen risk och Tyröhus uppmanar dig att inte förlita dig på informationen utan att först ha konsulterat lämplig professionell rådgivning.

VIRUS OCH SKADLIG DATAKOD

Tyröhus har ej ansvar för skada på eller förlust av hårdvara, mjukvara eller information till följd av att användare har laddat ner innehåll från platsen. Användare måste alltid försäkra sig om att användarens dator vid varje tillfälle har ett tillfredställande skydd mot datavirus och skadlig datakod.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) har du rätt att få information om behandling av personuppgifter och vi ber dig vid förfrågan att samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Personuppgifter kan användas för fullgörande av service och åtaganden i övrigt samt för olika marknadsföringsaktiviteter.
Användare har rätt att efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som vi har registrerat och hur dessa uppgifter används. Användare har även rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL

Ovanstående villkor är föremål för svensk lag och alla tvister som uppstår på grund av innehållet på platsen eller innehållets användning ska prövas av svensk domstol.
9. Förbehåll TYRÖHUS GARANTERAR INTE ATT PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER FUNKTION PÅ PLATSEN KOMMER ATT VARA FELFRI ELLER UTAN AVBROTT, ELLER ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL KOMMER ATT GE VISST RESULTAT. ALLT LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK. ALL INFORMATION SOM GES PÅ PLATSEN KAN ÄNDRAS UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.
TYRÖHUS KAN INTE GARANTERA ATT NÅGON FIL ELLER ANNAT DATA SOM DU HÄMTAR FRÅN PLATSEN KOMMER ATT VARA FRI FRÅN VIRUS ELLER NEDSMUTSNING ELLER SKADLIGA FUNKTIONER.
TYRÖHUS FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR ÅTGÄRDER, UNDERLÅTENHET OCH BETEENDE HOS TREDJE PART I ANSLUTNING TILL ELLER RELATERAT TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN FRÅN SCANDIKHUS. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATSEN, INNEHÅLLET OCH ALLA LÄNKADE PLATSER.
DIN ENDA MÖJLIGA ÅTGÄRD GENTEMOT TYRÖHUS OM DU INTE ÄR NÖJD MED PLATSEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATSEN ELLER SÅDANT INNEHÅLL.

Leave a Reply